China

South Gate of Xian Wall, Xian

Original / Croped / Frames / FOV: 12832x2519 / 12788x2467 / 16 / 173o